ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS AAN DE LEIE


IDENTITEIT

B&B AAN DE LEIE
Wakkense Heirweg 26
9800 Deinze
BTW BE 0782 037 853

Iedere contractuele verhouding tussen één of meerdere bezoekers of gebruikers van de faciliteiten van B&B AAN DE LEIE, hierna verkort geciteerd “ AAN DE LEIE", wordt automatisch en van rechtswege beheerd door onderhavige contractsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

RESERVATIE

 • U kan telefonisch of via e-mail reserveren.
 • Elke vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van onderhavige contractsvoorwaarden.

VOORSCHOTTEN

Reserveringen worden door AAN DE LEIE als definitief weerhouden na effectieve ontvangst van de reservatiewaarborg in contanten aan onze inkom of na bankoverschrijving.

ANNULATIE

 • Annulatie kan tot 14 dagen voor de afspraak.
 • In geval de annulaties niet binnen deze termijn gebeuren of de klant niet komt opdagen, blijft het volledige bedrag van de reservatiewaarborg verschuldigd.
 • Indien u zelf niet aanwezig kan zijn op de afspraak vragen wij of er eventueel iemand anders uw plaats kan innemen (vrienden, familie, …)
 • Bij laattijdige annulatie of het niet komen opdagen blijft de reservatiewaarborg definitief en onherroepelijk verworven door AAN DE LEIE bij wijze van vergoeding voor gemaakte administratieve kosten. De geïnteresseerde gebruiker of bezoeker kan alsdan evenmin recht opzichtens AAN DE LEIE laten gelden, evenmin teruggave van de reservatiewaarborg.
 • Bij annulatie wegens hospitalisatieopname vragen wij een officieel document van het ziekenhuis met vermelding van de naam die u kan bezorgen via post, Wakkense Heirweg 26, 9800 Deinze of via e-mail op info@aandeleie.be
 • Bij annulatie wegens sterfgeval vragen wij een rouwbrief die u kan bezorgen via post, Wakkense Heirweg 26, 9800 Deinze of via e-mail op info@aandeleie.be
 • Bij tijdige of geldige annulatie volgens bovenstaande voorwaarden mag er een andere datum gekozen worden in onderling overleg met AAN DE LEIE.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ DIEFSTAL EN GEBEURLIJKE ONGEVALLEN

AAN DE LEIE kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van AAN DE LEIE en hetzelfde geldt voor gebeurlijke ongevallen op de parking en de toegangswegen tot de faciliteiten van AAN DE LEIE.

AAN DE LEIE is evenmin verantwoordelijk voor beschadigingen van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief vandalisme, diefstal, onrechtmatig gebruik of verbruik, alsmede (on-)vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht door derden waarvan AAN DE LEIE niet dient in te staan, enz., zonder dat deze opsomming limitatief is.

HUISREGELS EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

 • Het is verboden om eigen drank mee te brengen dan wel te nuttigen in onze faciliteiten.
 • Er geldt een algemeen rookverbod binnen onze faciliteiten. Indien u buiten rookt, verzoeken wij u vriendelijk dit enkel te doen op de daarvoor voorziene plaatsen en om de peuken te doven in de daartoe bestemde voorzieningen.
 • Het is ten allen tijde verboden om vreemde producten of toeslagstoffen in- of aan gelijk welk onderdeel van de faciliteiten van AAN DE LEIE toe te voegen of aan te brengen en inz. in of aan de zwembaden of whirlpools.
 • Wanneer er zelfs ongewilde schade wordt toegebracht aan de faciliteiten van AAN DE LEIE, behoudt AAN DE LEIE zich het recht voor om corresponderende schadevergoedingen daarvoor te vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers die de beschadiging hebben toegebracht en/of diegene die voor hen dient in te staan, dan wel en op eenvoudig vertoon van de overeenstemmende factuur, het aldus beschadigde of het beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of de bezoekers en/of diegene die voor hen dient in te staan en die aan de oorzaak ervan liggen, onmiddellijk te doen herstellen mede teneinde aldus de schade zoveel als mogelijk te beperken.
 • AAN DE LEIE heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot AAN DE LEIE te weigeren (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.).
TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch intern recht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld en op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zoniet zullen de rechtbanken van het vredegerecht regio Gent (kanton Deinze) bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te oordelen.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in AAN DE LEIE!

Het AAN DE LEIE Team

reclamebureau siesqo